در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
همین حالا کسب و کار خود را به رایگان معرفی کنید.

تبلیغات رایگان | درج تبلیغات رایگان | تبلیغات ارزان

دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا

دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا

آگهی رایگان
  • برای کسب و کار فروشگاه و مغازه
  • قیمت کل : 5,500,000 تومان
  • نوع : ارائه
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
  •    تهران تهران
  • 21 بازدید
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﺷﺸﯽ
داراي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي وﯾﺮوس ﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ
داراي ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل
داراي ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﻫﻮاي ﺗﻤﯿﺰﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﮑﻮرﯾﺖ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺷﻠﻮغ، ادارات، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ در دو ﻣﺪل
200) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و400 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﺮاژ ﺑﺎﻻﺗﺮ

هیچ دیدگاهی برای این آگهی ثبت نشده است

اولین دیدگاه را شما برای این آگهی ثبت کنید

جهت ارسال دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید

  ثبت آگهی رایگان